Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld:
a. Techit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techit B.V., gevestigd te (3905 PH) Veenendaal aan het adres Landjuweel 68, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80279422.
b. Opdrachtgever: de wederpartij die opdracht verstrekt aan Techit.
c. Partijen: van Techit en Opdrachtgever gezamenlijk.
d. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Techit en Opdrachtgever, en waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
e. Werkzaamheden: alle door van Techit ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend het verrichten van installatiewerkzaamheden, configuratie, montagewerkzaamheden, het aanleggen van bekabeling alsmede eventuele boor-, graaf en breekwerkzaamheden.
f. Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Techit aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken (al dan niet ten behoeve van een Evenement), zoals maar niet uitsluitend ITapparatuur, netwerkapparatuur, geluidsinstallaties, telefoons en video-installaties.
g. Werk: het totaal aan Werkzaamheden en/of Zaken die Techit op basis van de Overeenkomst aan Opdrachtgever oplevert.
h. Abonnement: de Overeenkomst op basis waarvan Techit diensten aan Opdrachtgever levert, zoals maar niet uitsluitend met betrekking tot systeembeheer, telefonie en internet.
i. Gehuurde: alle door Techit aan Opdrachtgever in verhuur gegeven zaken, zoals maar niet uitsluitend IT-apparatuur, netwerkapparatuur, geluidsinstallaties, telefoons en video-installaties.
j. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Techit die zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 80279422.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Techit, als Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Techit heeft aanvaard.
2. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden of leveringen die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Afwijking van de Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.
5. Techit behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden (tussentijds) te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan Opdrachtgever.
6. Het kan voorkomen dat Techit niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Techit het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
7. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
8. Alle artikelen genoemd in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op Hoofdstuk II (Werkzaamheden en Zaken), Hoofdstuk III (Abonnement) en Hoofdstuk IV (Verhuur) van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offerte en Overeenkomst

1. Offertes kunnen door Techit mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.
2. Een offerte van Techit is daarnaast tot 14 dagen na verzending geldig, tenzij op de offerte anders staat aangegeven. Als Opdrachtgever een offerte aanvaardt, heeft Techit het recht om de offerte binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Techit kan niet aan offertes worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
4. Een offerte vervalt als de Zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5. Indien een offerte is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Techit het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen aan te passen.
6. Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan Techit niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.
7. De inhoud van alle offertedocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet bindend.
8. Opdrachtgever dient de informatie uit de offertedocumenten vertrouwelijk te behandelen en mag deze niet voor eigen gebruik aanwenden of aan derden bekend maken.
9. Als op basis van een offerte van Techit geen overeenkomst tot stand komt, heeft Techit van Opdrachtgever recht op een redelijke vergoeding van de aan zijn prijsaanbieding verbonden kosten, zoals de kosten van ontwerpen of begroten, conform artikel 7:405 Burgerlijk Wetboek. Betaling van de verschuldigde aanbiedingskosten vindt plaats binnen 14 dagen na de datum van de betreffende factuur.
10. Een Overeenkomst tussen Techit en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een aanbod van Techit aanvaardt of op het moment dat Techit zonder tegenspraak van Opdrachtgever met de uitvoering van de Werkzaamheden, diensten en/of levering van Zaken is begonnen.

Artikel 4. Verplichtingen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Techit aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Techit die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Techit wenst en bovendien zo tijdig dat Techit de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
2. Opdrachtgever staat tegenover Techit in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Techit ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is.
3. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Opdrachtgever Techit onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of (op)leveringen, die niet tot de opdracht van Techit of door haar ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de door Techit uit te voeren opdracht daardoor geen vertraging ondervindt.
5. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 4 genoemde verplichtingen dan is Techit gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is Opdrachtgever in dat geval verplicht om de daaruit voor Techit voortvloeiende extra kosten, Werkzaamheden of andere schade aan Techit te vergoeden.

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst

1. Techit zal de Overeenkomst naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren op basis van een
inspanningsverplichting. Techit bepaalt hierbij de
wijze waarop en de middelen waarmee de
Overeenkomst wordt uitgevoerd. Techit neemt
hierbij zoveel mogelijk de wensen in acht die
Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.
2. Overeengekomen of door Techit afgegeven
termijnen zijn nooit fatale termijnen. Bij
overschrijding van een termijn dient
Opdrachtgever Techit schriftelijk in gebreke te
stellen. Techit dient daarbij een redelijke termijn
– minimaal 14 dagen – te worden geboden om
alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
Overschrijding van een termijn door Techit geeft
Opdrachtgever geen recht op een
schadevergoeding.
3. Techit is gerechtigd derden in te schakelen bij het
uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien
uit de Overeenkomst of de verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk aan een derde over te dragen.
Artikel 6. Prijzen en kosten
1. Alle door Techit genoemde prijzen zijn exclusief
btw, andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd, reiskosten, verblijfkosten en
transportkosten, tenzij Partijen schriftelijk anders
overeengekomen.
2. Als na de totstandkoming van de Overeenkomst,
maar voordat de opdracht geheel is uitgevoerd,
prijzen ten aanzien van grondstoffen, lonen of
materialen een wijziging ondergaan, is Techit
gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen zonder dat de
Opdrachtgever de Overeenkomst kan beëindigen.
3. Techit is bevoegd om overeengekomen prijzen te
verhogen zonder dat Opdrachtgever de
Overeenkomst kan beëindigen, als de verhoging
van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting op grond van wet- of regelgeving.
4. Kosten die voortvloeien uit of verband houden met
aanvullingen en wijzigingen van de Overeenkomst
zijn voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 7. Facturering en betaling
1. Techit is gerechtigd om voorafgaand aan de
uitvoering van de Overeenkomst een voorschot te
verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste
factuur in mindering worden gebracht. Zolang
Opdrachtgever de voorschotnota niet tijdig en/of
niet volledig heeft voldaan, heeft Techit het recht
om de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en/of de daaruit voortvloeide extra
kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van
14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders tussen Partijen is overeengekomen.
3. Techit is gerechtigd om periodiek te factureren.
4. Als Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig
aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is
Opdrachtgever in verzuim en heeft Techit, zonder
nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht
vanaf de vervaldag van de factuur Opdrachtgever
de wettelijke rente in rekening te brengen tot op
de datum van algehele voldoening, een en ander
onverminderd de verdere rechten welke Techit
heeft. Daarnaast zijn alle kosten, ontstaan ten
gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering(en), voor rekening
van Opdrachtgever. Het gaat hier om minimaal de
kosten over de hoofdsom overeenkomstig het
Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke
incassokosten, met een minimum van € 150,00.
5. Techit heeft het recht om de betalingen die
Opdrachtgever aan Techit voldoet eerst in
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 3 van 10 Versie: december 2022
mindering te brengen op de kosten, vervolgens in
mindering te brengen op de opgebouwde rente en
tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom
en de lopende rente.
6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag
van Opdrachtgever naar het oordeel van Techit
daartoe aanleiding geeft, mag Techit
(aanvullende) zekerheid verlangen in een door
Techit te bepalen vorm.
7. Bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur
moeten binnen 14 dagen na factuurdatum
schriftelijk bij Techit worden gemeld. Iedere
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving van de klacht te bevatten, zodat
Techit in staat is adequaat te reageren. Bezwaren
tegen (de hoogte van) een factuur schort de
betalingsverplichting(en) van Opdrachtgever niet
op.
Artikel 8. Opschorting en ontbinding
1. Techit heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden
tot ontbinding en opschorting – het recht om met
onmiddellijke ingang de Overeenkomst te
ontbinden en/of de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten, als een van de
volgende gebeurtenissen intreedt:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden
niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. Techit na het sluiten van de Overeenkomst
informatie ter kennis is gekomen die goede
gronden geven om te vrezen dat
Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal
nakomen;
c. Opdrachtgever overlijdt;
d. een verzoek tot verlening van (voorlopige)
surseance door Opdrachtgever is ingediend;
e. de Opdrachtgever in staat van faillissement is
verklaard of een verzoek tot faillietverklaring
is ingediend;
f. ten laste van Opdrachtgever beslag is gelegd;
g. een tot ontbinding en/of liquidatie van
Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is
gekomen;
h. Opdrachtgever anderszins de
beschikkingsbevoegdheid of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot
zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Opdrachtgever is verplicht om Techit onmiddellijk
in kennis te stellen van het intreden van een in sub
d tot en met h bedoelde gebeurtenis.
2. Als Techit gebruik maakt van haar ontbindings- of
opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit
voor Techit voortvloeiende kosten en schade voor
rekening van Opdrachtgever en zijn alle
vorderingen van Techit direct opeisbaar.
3. Als Techit tot opschorting of ontbinding overgaat,
is Techit op geen enkele wijze aansprakelijk voor
de schade die daardoor voor Opdrachtgever
ontstaat.
4. Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke
opschorting van zijn/haar
(betalings)verplichtingen.
Artikel 9. Retentierecht
1. Techit heeft het retentierecht op alle zich onder
haar bevindende gegevens, papieren en andere
zaken van Opdrachtgever, tot aan het moment
waarop Opdrachtgever al hetgeen Opdrachtgever
aan Techit verschuldigd is heeft voldaan.
2. Techit is niet aansprakelijk voor eventuele schade
– van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het
door haar uitgeoefende retentierecht.
Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om
inbreuk te maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Techit en/of daar haar
ingeschakelde derden. Alle intellectuele
eigendomsrechten van Techit waaronder
betreffende tekeningen, schetsen, constructies,
adviezen, omschrijvingen, rapporten, werkwijzen
e.d. en alle (eventuele) wijzigingen en uitbreidingen
daarop, berusten uitsluitend bij Techit en/of door
haar ingeschakelde derden.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden
inbreuk te maken op de intellectuele
eigendomsrechten van Techit en/of daar haar
ingeschakelde derden, bijvoorbeeld door
verveelvoudiging, openbaarmaking en/of
exploitatie, tenzij Techit daarvoor uitdrukkelijk
schriftelijk toestemming heeft gegeven.
Artikel 11. Klachtenregeling
1. Als Opdrachtgever een klacht heeft over verrichtte
Werkzaamheden, geleverde Zaken en/of over
andere aspecten van de dienstverlening van
Techit, dan kan Opdrachtgever bij Techit
schriftelijk een klacht indienen. Iedere klacht dient
een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
de klacht te bevatten, zodat Techit in staat is
adequaat te reageren.
2. Techit geeft Opdrachtgever zo spoedig mogelijk,
maar in ieder geval binnen één maand na
ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht.
Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven, zal Techit binnen één
maand na de ontvangst van de klacht, de klacht
bevestigen en een indicatie geven van de termijn
waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of
definitieve reactie te geven op de klacht.
3. Als Opdrachtgever een klacht indient, schort dit
zijn betalingsverplichting(en) niet op.
4. Als Techit oordeelt dat Opdrachtgever een klacht
terecht heeft ingediend, dan zal Techit – een en
ander ter keuze van Techit – zorgen voor een
passende oplossing.
5. Als Techit oordeelt dat Opdrachtgever een klacht
onterecht heeft ingediend, dan komen de kosten
daardoor ontstaan – daaronder begrepen de
onderzoekskosten – aan de zijde van Techit voor
rekening van Opdrachtgever.
Artikel 12. Contractsoverneming
Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan
een derde zonder schriftelijke toestemming van Techit.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 4 van 10 Versie: december 2022
Artikel 13. Overmacht
1. Techit is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Opdrachtgever als zij daartoe
gehinderd wordt wegens overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan – naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen – alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet-voorzien, waarop Techit geen
invloed kan uitoefenen en waardoor Techit niet in
staat is haar verplichtingen na te komen, zoals
pandemieën, epidemieën, ziekte van personeel,
wanprestatie door (toe)leveranciers of andere
derden waarvan Techit afhankelijk is, een
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen
en/of andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zieken of
diensten, transportproblemen ten gevolge van een
tekort van transportmiddelen,
overheidsmaatregelen die de nakoming
belemmeren, extreme weersomstandigheden,
gevaar voor de volksgezondheid, storingen van
publieke infrastructuur, algemene
vervoersproblemen, stakingen, brand, diefstal,
oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse
onrust of natuurrampen.
3. Techit kan gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt haar verplichtingen uit de
Overeenkomst opschorten. Als deze periode
langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot schadevergoeding van Techit aan
Opdrachtgever.
4. Als Techit ten tijde van het intreden van
overmacht haar verplichtingen uit de
Overeenkomst inmiddels geheel of gedeeltelijk is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Techit
gerechtigd om het reeds nagekomen en/of na te
komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is
verplicht om deze factuur te voldoen.
Artikel 14. Aansprakelijkheid
1. Techit is slechts aansprakelijk voor zover uit dit
artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Techit ten
behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst
ingeschakelde derden.
2. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van
aansprakelijkheid van Techit gelden niet als de
schade te wijten is aan opzet of bewuste
roekeloosheid van Techit.
3. Techit is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van
het materiaal dat door of namens Opdrachtgever
wordt geleverd.
4. Techit is niet aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan doordat Techit is uitgegaan van
door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste
informatie of gegevens.
5. Techit is niet aansprakelijk voor schade die
voortvloeit uit de door of namens Opdrachtgever
voorgeschreven constructies, werkwijzen en
hulpmiddelen alsmede voor de door of namens
Opdrachtgever gegeven orders en aanwijzingen.
6. Techit is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan in verband met overmacht (artikel 13).
7. Techit is niet aansprakelijk voor enige vorm van
schade die is ontstaan door:
a. onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van
Zaken en/of het resultaat van de verrichtte
Werkzaamheden;
b. slijtage door normaal gebruik van Zaken
en/of van het resultaat van de verrichtte
Werkzaamheden;
c. een Zaak en/of het resultaat van de verrichtte
Werkzaamheden te gebruiken voor een ander
doel dan waarvoor het is bedoeld;
d. onjuist onderhoud van Zaken en/de verrichtte
Werkzaamheden door een ander dan Techit;
e. reparatie of onderhoud van een Zaak of
verrichtte Werkzaamheden door een ander
dan Techit;
f. plaatsing, bewerking c.q. Techit en/of
verwerking van Zaken of verrichtte
Werkzaamheden door een ander dan Techit;
g. omstandigheden waarop Techit geen invloed
kan uitoefenen zoals (extreme)
weersomstandigheden en
temperatuurwisselingen;
h. andere accessoires die geplaatst zijn op of
aan een Zaak of op of aan het resultaat van
verrichtte Werkzaamheden door een ander
dan Techit;
i. software welke door Opdrachtgever is
gedownload dan wel geïnstalleerd op een
Zaak;
j. gebruik in strijd met de door Techit gegeven
instructies en/of aangeleverde handleidingen.
8. Techit is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
9. Techit kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor
directe schade, veroorzaakt door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichting(en) die Opdrachtgever binnen 14
dagen nadat Opdrachtgever daarvan kennis heeft
genomen of daarvan kennis had kunnen nemen
per aangetekende brief bij Techit heeft gemeld.
Onder directe schade wordt verstaan:
a. de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op de
schade in de zin van deze Algemene
Voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Techit aan de
Overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of
beperking van schade, mits Opdrachtgever
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van directe schade als bedoeld in
deze Algemene Voorwaarden.
10. De (cumulatieve) aansprakelijkheid van Techit op
welke rechtsgrond(en) dan ook is te allen tijde
beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de
aansprakelijkheidsverzekering van Techit in het
betreffende geval wordt uitgekeerd.
11. Als om welke reden dan ook geen uitkering vanuit
voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 5 van 10 Versie: december 2022
dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid,
gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er
niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan
Opdrachtgever dient te worden betaald hoger dan
het bedrag dat gefactureerd is uit hoofde van het
gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
12. Iedere aansprakelijkheid van Techit vervalt door
verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop
de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is
geëindigd.
Artikel 15. Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Techit voor alle
vorderingen van derden die verband houden met
of voortvloeien uit de tussen Techit en
Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.
2. Opdrachtgever vrijwaart Techit uitdrukkelijk voor
aanspraken van derden met betrekking tot recht
van intellectuele eigendom op de door
Opdrachtgever aan Techit verstrekte gegevens.
3. Indien en voor zover Opdrachtgever enig aan de
Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd,
is hij gehouden eventuele schade onder die
verzekering te vorderen en Techit te vrijwaren
voor verhaalsaanspraken van de verzekeraar.
Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Techit partij is,
is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen
alle geschillen tussen Techit en Opdrachtgever
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van
het arrondissement waarin Techit is gevestigd.
3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling
overleg een geschil op te lossen voordat een
beroep op de rechter wordt gedaan.
HOOFDSTUK II. ZAKEN EN WERKZAAMHEDEN
Artikel 17. Toepasselijkheid
1. Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op
Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) als Techit
Werkzaamheden verricht voor en/of Zaken levert
aan Opdrachtgever.
2. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit dit
hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden en
bepalingen uit Hoofdstuk I van de Algemene
Voorwaarden, prevaleert ten aanzien van het
verrichten van Werkzaamheden en de levering van
Zaken hetgeen in dit hoofdstuk wordt vermeld.
Artikel 18. Levering Zaken en
eigendomsvoorbehoud
1. Levering van de Zaken geschiedt door Techit Ex
Works (volgens de Incoterms 2020), tenzij
Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Het risico voor de Zaken gaat op de Klant over op
het moment dat Techit de Zaken in het
bedrijfspand van Techit aan Opdrachtgever ter
beschikking stelt. Het risico op schade aan of
verlies van de Zaken tijdens transport is dan ook
voor rekening van Opdrachtgever.
2. Als Partijen overeenkomen dat Techit de Zaken op
een door Opdrachtgever opgegeven adres levert,
dan is de Opdrachtgever verplicht om de Zaken af
te nemen op het moment dat deze op het door de
Opdrachtgever opgegeven adres worden geleverd.
Transportkosten komen voor rekening van
Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever afname
weigert of niet aanwezig is, dan is Techit
gerechtigd de Zaken voor risico van
Opdrachtgever op te slaan. De kosten die daarmee
gepaard gaan – waaronder de transport- en
opslagkosten – komen voor rekening van de
Opdrachtgever.
3. Alle geleverde Zaken blijven eigendom van Techit
totdat alle vorderingen die Techit op
Opdrachtgever heeft (inclusief eventuele daarmee
verband houdende (incasso)kosten en rente)
volledig zijn betaald.
4. Opdrachtgever is vóór bedoelde
eigendomsovergang niet bevoegd een Zaak te
verkopen, af te leveren of anderszins te
vervreemden. Daarnaast is het Opdrachtgever
niet toegestaan om deze Zaak te verpanden of aan
derden enig ander recht daarop te verlenen zolang
de eigendom van de Zaak niet op Opdrachtgever
is overgegaan.
5. Als derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel
andere rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Techit
daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
6. Techit is gerechtigd de Zaak die onder
eigendomsvoorbehoud is afgeleverd en nog bij
Opdrachtgever aanwezig is terug te nemen als
Opdrachtgever niet voor tijdige betaling
zorgdraagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert
of dreigt te gaan verkeren.
7. Als Techit haar in dit artikel bedoelde
eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft
Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 6 van 10 Versie: december 2022
niet herroepelijke toestemming aan Techit om al
die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van Techit zich bevinden en die Zaken terug te
nemen.
Artikel 19. Uitvoering Werkzaamheden
1. Opdrachtgever is verplicht Techit voor aanvang
van de Werkzaamheden en/of leveringen actief te
informeren over de ligging van kabels, leidingen
e.d. op de plaats waar de Werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd.
2. Als Partijen overeenkomen dat Techit op een door
Opdrachtgever aangewezen plaats
Werkzaamheden verricht, dan is Opdrachtgever
verplicht om – tenzij Partijen vooraf schriftelijk
anders zijn overeengekomen – kosteloos te
zorgen:
a. voor de (eventueel) benodigde vergunningen,
ontheffingen en beschikkingen;
b. dat Techit op de vooraf bekendgemaakte
werktijden vrije toegang heeft tot de plaats
waar de Werkzaamheden moeten worden
verricht;
c. dat de locatie goed bereikbaar is;
d. dat de locatie vlak is en vrij van obstakels
boven, op of in/onder de grond alsmede vrij is
van vreemde voorwerpen en stoffen;
e. dat de locatie waar de Werkzaamheden worden
verricht vrij is van overtallige materialen en
afval;
f. dat de locatie waar de Werkzaamheden worden
verricht voldoet aan de wettelijke
(veiligheids)eisen en andere
overheidsvoorschriften;
g. dat Techit kan beschikken over de benodigde
(nuts) voorzieningen, waarbij de kosten voor
rekening van Opdrachtgever zijn;
h. dat Techit in de directe nabijheid van de locatie
kan beschikken over een ruimte om zo nodig
materialen op te slaan;
i. dat Techit in de directe nabijheid van de locatie
kan beschikken over een schaftruimte en een
was- en toiletgelegenheid.
3. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van
de in de leden 1 en/of 2 genoemde verplichtingen
dan is Techit gerechtigd om de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten. Daarnaast is
Opdrachtgever verplicht om de daaruit voor Techit
voortvloeiende extra kosten (zoals maar niet
uitsluitend voor het gebruik van draglineschotten
of rijplaten), Werkzaamheden of andere schade
aan Techit te vergoeden.
4. Techit verricht overeengekomen Werkzaamheden
zonder onderbreking (op aaneengesloten dagen)
en op normale werktijden van Techit (van
maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00
uur).
5. Techit bepaalt de wijze waarop en door welke
persoon de Werkzaamheden worden uitgevoerd.
6. Opdrachtgever staat het Techit toe om naam
duidingen en reclame aan te brengen op de
plaats(en) waar Werkzaamheden worden verricht.
Artikel 20. (Op)levering en onderzoek
1. Als de Werkzaamheden en/of leveringen van
Zaken in gedeelten worden (op)geleverd, wordt de
(op)levering van elk gedeelte als afzonderlijke
prestatie beschouwd.
2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om voor de dag
waarop het Werk als opgeleverd c.q. afgerond
geldt, zelf dan wel door derden werkzaamheden te
(laten) verrichten aangaande het Werk, tenzij
Techit schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Werkzaamheden en/of leveringen van Zaken
worden beschouwd te zijn afgerond zodra Techit
aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de
Werkzaamheden en/of leveringen van Zaken
gereed zijn.
4. Opdrachtgever is verplicht onmiddellijk nadat de
Werkzaamheden en/of levering van Zaken zijn
afgerond grondig na te gaan of de
Werkzaamheden en/of geleverde van Zaken door
Techit deugdelijk en conform de Overeenkomst
zijn verricht.
5. De Werkzaamheden en/of levering van Zaken
worden ieder geval geacht conform de
Overeenkomst te zijn verricht en afgerond als:
b. Opdrachtgever de Werkzaamheden en/of
geleverde van Zaken heeft goedgekeurd;
c. Opdrachtgever de Werkzaamheden en/of
geleverde Zaken niet binnen 7 dagen, nadat
de Werkzaamheden en levering van Zaken
zijn afgerond, schriftelijk heeft afgekeurd.
6. Als Opdrachtgever de afgeronde Werkzaamheden
en/of geleverde Zaken afkeurt, moet
Opdrachtgever deze afkeuring schriftelijk binnen 7
dagen na afronding aan Techit melden. De
melding dient een zo gedetailleerd mogelijke
omschrijving en onderbouwing van de afkeuring
c.q. het gebrek te bevatten, zodat Techit in staat
is adequaat te reageren.
7. De melding zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel
schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever
niet op.
8. Als Techit oordeelt dat Opdrachtgever (een
gedeelte van) de Werkzaamheden, en/of Zaken
terecht heeft afgekeurd, dan zal Techit – naar
keuze van Techit – voor een passende oplossing
zorgen.
9. Als Techit oordeelt dat de Werkzaamheden en/of
Zaken onterecht of in strijd met lid 5 van dit artikel
zijn afgekeurd, dan komen de kosten die daardoor
ontstaan – daaronder begrepen de
onderzoekskosten – aan de zijde van Techit voor
rekening van Opdrachtgever.
Artikel 21. Vervroegde ingebruikneming
1. Indien Opdrachtgever voor de geplande
(op)levering (delen van) het Werk in gebruik
wenst te nemen dan dient Opdrachtgever voor de
datum van deze vervroegde ingebruikneming de
Werkzaamheden met betrekking tot (delen van)
van het Werk die hij eerder in gebruik wenst te
nemen goed te keuren en voor voltooid te
ondertekenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat en
(delen van) het Werk evenwel in gebruik neemt,
wordt het Werk geacht te zijn goedgekeurd en
voltooid.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 7 van 10 Versie: december 2022
2. Schade die als gevolg van ingebruikneming zoals
bedoeld in lid 1 van dit artikel aan (delen van) het
Werk ontstaat, zijn voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
Artikel 22. Meer- en minderwerk
1. Alle wijzigingen in de uitvoering van de
Overeenkomst, hetzij op verzoek van
Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat
door welke omstandigheden dan ook een andere
uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk
beschouwd wanneer daaraan extra kosten
verbonden zijn. Op het meerwerk zijn deze
Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Als Opdrachtgever Techit verzoekt om meerwerk
te verrichten, dan mag Techit te allen tijde
weigeren aan zo een verzoek te voldoen dan wel
in onderhandeling treden.
3. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde
van de prijsbepalende factoren die gelden op het
moment dat het meerwerk wordt verricht. Techit
zal Opdrachtgever zoveel mogelijk op voorhand
informeren over de kosten die gepaard gaan met
meerwerk. Het ontbreken van een schriftelijke
opdracht van Opdrachtgever met betrekking tot
het meerwerk, laat de aanspraken van Techit op
betaling onverlet.
4. Opdrachtgever aanvaardt dat meerwerk
vertraging kan opleveren bij de uitvoering van de
Overeenkomst. Opdrachtgever heeft voor die
vertraging geen recht op schadevergoeding.
5. Als zich tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk
voordoet, dan ontstaat hierdoor geen grond voor
opzegging of ontbinding van de Overeenkomst
voor Opdrachtgever.
6. Kostenverhogende omstandigheden die niet te
wijten zijn aan Techit zullen worden verrekend als
zijnde meerwerk. Techit stelt Opdrachtgever
hierover zo spoedig mogelijk in kennis.
7. Nadat een Overeenkomst tussen Partijen tot stand
is gekomen, kan Opdrachtgever de Overeenkomst
niet geheel of gedeeltelijk annuleren, tenzij Techit
hier schriftelijk mee instemt. Als Techit instemt
met een verzoek van Opdrachtgever tot gehele of
gedeeltelijke annulering, dan is Techit gerechtigd
om een vergoeding van de door haar als gevolg
daarvan geleden schade te vorderen die tenminste
50% van de vergoeding (inclusief btw) voor de
geannuleerde Werkzaamheden en/of
geannuleerde Zaken bedraagt.
8. Verrekening van meer- en minderwerk vindt
plaats bij de eindafrekening, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Artikel 23. Prijzen en kosten
1. Alle afgegeven prijzen zijn gebaseerd op het
verrichten van Werkzaamheden op de normale
werktijden van Techit (van maandag tot en met
vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur) en zonder
onderbreking. Als Opdrachtgever van Techit
verlangt om Werkzaamheden te verrichten buiten
de normale werktijden van Techit of met
onderbreking (niet op aaneengesloten dagen),
dan is Techit gerechtigd om daarvoor een extra
vergoeding bij Opdrachtgever in rekening te
brengen.
2. Alle door Techit genoemde prijzen zijn inclusief
boor- en breekwerkzaamheden, mits de boor- en
breekwerkzaamheden betrekking hebben op
stenen- of gipswanden. Boor- en
breekwerkzaamheden ten aanzien van andere
wanden – zoals maar niet uitsluitend (gewapend)
beton of metaal – worden op basis van
nacalculatie bij Opdrachtgever in rekening
gebracht overeenkomstig de bij Techit
gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken
en werkwijzen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 8 van 10 Versie: december 2022
HOOFDSTUK III. ABBONNEMENT
Artikel 24. Toepasselijkheid
1. Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op
Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) als
Opdrachtgever en Abonnement afsluit bij Techit.
2. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit dit
hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden en
bepalingen uit Hoofdstuk I van de Algemene
Voorwaarden, prevaleert ten aanzien van het
Abonnement hetgeen in dit hoofdstuk wordt
vermeld.
Artikel 25. Dienstverlening
Techit spant zich in om de uit het Abonnement
voortvloeiende dienstverlening zo ongestoord mogelijk
te laten verlopen. Het is technisch echter onmogelijk
elke storing of beperking van de dienstverlening te
voorkomen. Techit spant zich in storingen of
beperkingen van de dienstverlening zo spoedig
mogelijk te verhelpen.
Artikel 26. Eigendom en bescherming faciliteiten
1. De Overeenkomst strekt niet tot enige
eigendomsoverdracht van faciliteiten – zoals maar
niet uitsluitend kabels, apparatuur en
netwerkaansluitpunten – waarmee Techit
aansluitingen tot stand brengt.
2. De Overeenkomst strekt evenmin tot overdracht
van intellectuele eigendomsrechten die in het
kader van de uitvoering van de Overeenkomst
door Techit worden gebruikt, zoals ten aanzien
van ter beschikking gestelde programmatuur.
Deze intellectuele eigendomsrechten blijven
berusten bij Techit en/of door haar ingeschakelde
derden.
3. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief nietoverdraagbaar
recht om eventuele
programmatuur voor de duur van de
Overeenkomst te gebruiken voor zover
noodzakelijk om van het Abonnement gebruik te
kunnen maken.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de
faciliteiten op de overeengekomen locatie
zorgvuldig worden behandeld.
5. Indien derden met betrekking tot faciliteiten op de
overeengekomen locatie rechten willen doen
gelden of maatregelen willen treffen zoals
inbeslagneming, dient Opdrachtgever hen
terstond van de rechten van Techitop de hoogte te
stellen. Opdrachtgever dient Techit direct
daarover in te lichten.
6. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelf wijzigingen
in faciliteiten aan te brengen of deze te
verplaatsen dan wel deze door anderen dan Techit
te laten aanbrengen of te laten verplaatsen, tenzij
Techit daarvoor schriftelijke toestemming heeft
gegeven.
7. Opdrachtgever zal de op de faciliteiten
aangebrachte typenummers, serienummers,
logo’s en/of andere markeringsmiddelen onverlet
laten.
Artikel 27. Vergoedingen, tarieven en betaling
1. Opdrachtgever is aan Techit vergoedingen
verschuldigd voor het Abonnement en de daaruit
voortvloeiende diensten zoals Partijen zijn
overeengekomen in de offerte / Overeenkomst.
2. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig
verschuldigde bedragen, maandelijks of
anderszins periodiek verschuldigde bedragen en
bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van
diensten.
3. Techit zal priodiek verschuldigde vergoedingen
achteraf in rekening brengen.
4. Techit is gerechtigd de overeengekomen
vergoedingen en tarieven jaarlijks aan te passen
met een minimumverhoging van de jaarlijkse
indexering op basis van het CBS indexcijfer.
Artikel 28. Duur Abonnement
1. Een Abonnement wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd en heeft een minimumduur van
één jaar, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. Het Abonnement kan tegen het einde en na het
verstrijken van de minimumtermijn van één jaar
schriftelijk door Partijen worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één
maand.
3. Als Opdrachtgever het Abonnement tussentijds
voordat de minimumtermijn van één jaar is
verstreken wenst te beëindigen, dan blijft
Opdrachtgever verplicht de periodieke
vergoedingen over de nog resterende periode van
de minimumduur te voldoen.
4. Na beëindiging van het Abonnement dient
Opdrachtgever op eerste verzoek van Techit de
gelegenheid tot verwijdering van de faciliteiten op
de overeengekomen locatie te bieden. Indien
Opdrachtgever één maand na beëindiging van het
Abonnement Techit nog niet in de gelegenheid
heeft gesteld de werkzaamheden te verrichten,
blijft Opdrachtgever de periodieke vergoedingen
zoals bedoeld in artikel 27 van de Algemene
Voorwaarden aan Techit verschuldigd tot het
moment dat Techit de hiervoor bedoelde
werkzaamheden heeft kunnen verrichten.
Artikel 29. Aansprakelijkheid Opdrachtgever
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die door
een aan Opdrachtgever toerekenbare tekortkoming is
ontstaan. Onder deze schade valt eveneens schade als
gevolg van tenietgaan, verlies, diefstal of beschadiging
van faciliteiten op de overeengekomen locatie, indien
het ontstaan van deze schade aan Opdrachtgever kan
worden toegerekend.
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 9 van 10 Versie: december 2022
HOOFDSTUK IV. VERHUUR
Artikel 30. Toepasselijkheid
1. Hoofdstuk IV is aanvullend van toepassing op
Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) met
betrekking tot het Gehuurde, bijvoorbeeld maar
niet uitsluitend ten behoeve van een evenement
van Opdrachtgever.
2. Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen uit dit
hoofdstuk van de Algemene Voorwaarden en
bepalingen uit Hoofdstuk I van de Algemene
Voorwaarden, prevaleert ten aanzien van het
Gehuurde hetgeen in dit hoofdstuk wordt vermeld.
3. Als Techit met betrekking tot het Gehuurde
Werkzaamheden verricht, zoals maar niet
uitsluitend (tijdelijke) installatiewerkzaamheden,
dan gelden eveneens de bepalingen met
betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden
zoals vermeld in Hoofdstuk II.
Artikel 31. Wijziging Overeenkomst
1. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te
annuleren, aan te vullen of te wijzigen, dient
Opdrachtgever daarvoor een schriftelijk verzoek in
te dienen bij Techit. Techit is niet verplicht met
een dergelijk verzoek in te stemmen.
2. Als Techit instemt met een verzoek tot wijziging
van de Overeenkomst met Opdrachtgever en de
Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk
wordt geannuleerd, dan is Opdrachtgever de
volgende vergoeding aan Techit verschuldigd.
Indien de annulering plaatsvindt:
a. tot 7 dagen voorafgaand aan de
leveringsdatum van het Gehuurde, dan is
Opdrachtgever verplicht om 30% van de totale
overeengekomen vergoeding aan Techit te
voldoen;
b. meer dan 48 uur maar minder dan 7 dagen
voorafgaand aan de leveringsdatum van het
Gehuurde, dan is Opdrachtgever verplicht om
50% van de totale overeengekomen
vergoeding aan Techit te voldoen;
c. meer dan 24 uur maar minder dan 48 uur
voorafgaand aan de leveringsdatum van het
Gehuurde, dan is Opdrachtgever verplicht om
75% van de totale overeengekomen
vergoeding aan Techit te voldoen;
d. binnen 24 uur voorafgaand aan de
leveringsdatum van het Gehuurde, dan is
Opdrachtgever verplicht om 100% van de
totale overeengekomen vergoeding aan Techit
te voldoen.
Daarnaast is Techit gerechtigd om de schade die
zij door de gehele of gedeeltelijke annulering lijdt
bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Als Techit instemt met een verzoek tot wijziging
van de Overeenkomst met Opdrachtgever en de
Overeenkomst daardoor wordt aangevuld, dan zal
Techit zich inspannen om Opdrachtgever te
informeren over de kosten die daarmee gepaard
gaan. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht
van Opdrachtgever met betrekking tot het
aanvullen van de Overeenkomst, laat de
aanspraken van Techit op betaling onverlet.
4. Als door welke omstandigheid dan ook een
wijziging in de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk is, dan worden de daarmee gepaard
gaande kosten aan Opdrachtgever doorbelast aan
de hand van de op dat moment bij Techit geldende
tarieven. Techit spant zich in om Opdrachtgever
zoveel mogelijk op voorhand te informeren over
de hoogte van deze kosten.
5. Ook in geval van een wijziging van de
Overeenkomst blijven de Algemene Voorwaarden
van toepassing.
Artikel 32. Ter beschikking stellen van Gehuurde
1. Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van
Techit en/of door haar ingeschakelde derden. Als
derden enig recht op het Gehuurde willen vestigen
of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om
Techit daarvan direct – uiterlijk binnen 24 uur –
op de hoogte te brengen.
2. Op het moment dat Opdrachtgever het Gehuurde
in ontvangst heeft genomen, gaat het risico op en
de aansprakelijkheid voor Gehuurde over op
Opdrachtgever totdat Techit het Gehuurde voor
retour in ontvangst heeft genomen.
Artikel 33. Gebruik Zaken
1. Opdrachtgever is verplicht om als een “goed
huisvader” voor het Gehuurde te zorgen en deze
in goede staat te houden.
2. Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om de
navolgende bepalingen strikt naleven.
3. Opdrachtgever mag het Gehuurde uitsluitend
gebruiken voor het doel waarvoor het Gehuurde
zijn bestemd.
4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om het
Gehuurde te verplaatsen naar of te gebruiken op
een andere locatie dan de plaats van
aflevering/installatie, tenzij Techit daarvoor
voorafgaand schriftelijk toestemming heeft
gegeven.
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het
Gehuurde door te verhuren of anderszins ter
beschikking te stellen aan derden.
6. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om
veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen
en reparaties te verrichten (al dan niet door
derden), tenzij Techit hiervoor schriftelijk
toestemming heeft gegeven. Hieronder wordt
mede verstaan het vervangen van onderdelen van
het Gehuurde.
7. Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat
het Gehuurde uitsluitend in overeenstemming met
de gebruikersinstructies en/of (overige)
handleidingen worden bediend.
8. Opdrachtgever is verplicht om alle instructies van
Techit met betrekking tot het Gehuurde op te
volgen.
9. Opdrachtgever is verplicht om erop toe te zien dat
het Gehuurde enkel wordt bediend door de
daartoe bevoegde personen.
10. Opdrachtgever verplicht zich ertoe Techit te allen
tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.
11. Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle lasten
en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het
Gehuurde door Opdrachtgever, zijn personeel of
ALGEMENE VOORWAARDEN
Techit B.V.
Pagina 10 van 10 Versie: december 2022
andere ingeschakelde derden, te zullen betalen.
Techit heeft in dat geval het recht
administratiekosten ten bedrage van € 50,- per
geval bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
12. Opdrachtgever is verplicht zo veel mogelijk
preventieve maatregelen te nemen ter
voorkoming van schade, diefstal, vermissing en/of
verduistering, zoals het (correct) gebruiken van
sloten alsmede het afsluiten van de locatie waar
het Gehuurde zich bevindt. Als er sprake is van
schade, diefstal, vermissing en/of verduistering en
Techit van mening is dat Opdrachtgever
onvoldoende preventieve maatregelen heeft
genomen, dan is het aan Opdrachtgever om het
tegendeel te bewijzen. Kan Opdrachtgever niet
aantonen dat hij voldoende preventieve
maatregelen heeft genomen, dan is de schade,
diefstal, vermissing en/of verduistering aan
Opdrachtgever toe te rekenen.
13. In geval van diefstal, vermissing of verduistering
van het Gehuurde is Opdrachtgever verplicht om
dit zo spoedig mogelijk – uiterlijk binnen 24 uur
na ontdekking daarvan – bij Techit te melden en
mee te werken aan het doen van aangifte bij een
politiebureau.
14. Opdrachtgever is verplicht om schade aan of
veroorzaakt met het Gehuurde onmiddellijk –
uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan –
schriftelijk bij Techit te melden. In geval van
schade aan het Gehuurde, is het Opdrachtgever
niet toegestaan om het Gehuurde te gebruiken,
tenzij Techit schriftelijk anders aangeeft.
15. Als Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van
één of meer van de in de leden 1 t/m 14 van dit
artikel genoemde verplichtingen en daaruit voor
Techit extra kosten of Werkzaamheden
voortvloeien dan wel anderszins schade ontstaat,
dan is Opdrachtgever verplicht die kosten, extra
Werkzaamheden en/of schade aan Techit te
vergoeden.
Artikel 34. Retournering
1. Opdrachtgever zal het Gehuurde bij het einde van
de Overeenkomst opleveren in de staat die Techit
mag verwachten van een goed onderhouden zaak
van de soort waarop de Overeenkomst betrekking
heeft. Opdrachtgever zal het Gehuurde in ieder
geval – behoudens normale slijtage – zonder
gebreken en in schone en goede staat retourneren
aan Techit. Techit is gerechtigd om – zo nodig –
de kosten voor herstel en/of reiniging bij
Opdrachtgever in rekening brengen.
2. Indien Techit bij het afhalen van het Gehuurde
niemand aantreft, is Techit bevoegd de Zaken mee
te nemen.
3. Het Gehuurde wordt na retournering door Techit
geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in
aanwezigheid van Opdrachtgever. Indien bij
voornoemde controle schade aan het Gehuurde
wordt geconstateerd, wordt Opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de
geconstateerde schade en is verplicht om de
schade aan Techit te vergoeden.
Artikel 35. Aansprakelijkheid van Opdrachtgever
en vrijwaring
1. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om schade
zoveel mogelijk te beperken.
2. Opdrachtgever is gedurende de periode dat Techit
het Gehuurde aan Opdrachtgever ter beschikking
stelt aansprakelijk voor alle schade aan het
Gehuurde of veroorzaakt door het Gehuurde, met
inbegrip van de schade in verband met
beschadiging, diefstal, vermissing of verduistering
van het Gehuurde, tenzij de schade te wijten is
aan opzet of bewuste roekeloosheid van Techit.
3. De schade wegens diefstal, vermissing of
verduistering van de Zaken dan wel in geval van
het vergaan van het Gehuurde wordt – naar het
oordeel van Techit – berekend op basis van de
vervangingswaarde of dagwaarde.
4. Opdrachtgever is verplicht om de door Techit
gemaakte expertisekosten voor het vaststellen
van de schade aan het Gehuurde of veroorzaakt
met de Zaken aan Techit te voldoen.
5. Voor rekening van Opdrachtgever, en daarvoor
vrijwaart Opdrachtgever Techit, komen in ieder
geval:
a. schade veroorzaakt door grove nalatigheid,
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde
van Opdrachtgever;
b. schade aan derden die wordt veroorzaakt door
een situatie waarvoor de
verzekeringsvoorwaarden van de
aansprakelijkheidsverzekering van Techit geen
dekking bieden;
c. het eigen risicobedrag zoals voortvloeit uit de
verzekeringsvoorwaarden van Techit;
d. boetes, bekeuringen en/of kosten voor Techit,
die voortvloeien uit handelingen van
Opdrachtgever, zijn personeel of andere
ingeschakelde derden.